تبلیغات

برگزاري کارگاه آموزشي روش‌هاي جديد توالي يابي ژن در فردوسي مشهد

خبرگزاري دانشجو/ کارگاه آموزشي روش‌هاي جديد توالي يابي ژن از طرف خوشه NGS پژوهشکده فناوري زيستي، انجمن علمي دانشجويي علوم دامي و شرکت دانش بنيان رهيافت‌هاي نوين آرا زيست در دانشگاه فردوسي مشهد در حال برگزاري است. محمدرضا نصيري، دانشيار گروه آموزشي علوم دامي دانشکده کشاورزي و مسئول کارگاه با بيان اينکه اين کارگاه با هدف آشنايي با روش هاي جديد توالي يابي ژن تحت عنوان NGS برگزار شده است، گفت: مطالعات بين ژن ها، تشخيص و پيدا کردن ژن ها، ترنسکريپت ها و ... در سطح DNA در اين کارگاه انجام مي‌شود.

وي با اعلام اينکه در اين تکنيک و در يک آزمايش ميليون ها ژن خوانش متوالي خواهند داشت، گفت: کيفيت و آناليز اين داده ها به کمک نرم افزارهاي تخصصي در حوزه دي انفورماتيک انجام مي‌گيرد.

نصيري با اشاره به تدوين مفاهيم و دانش مولکولي مباحث توالي يابي ژنوم و بيان ژن در اين کارگاه خاطرنشان کرد: در اين کارگاه همچنين معرفي و کار عملي با نرم افزارهاي تخصصي نيز آموزش داده مي شود.

استاديار گروه آموزشي علوم دامي با بيان اينکه يکي از اساتيد مدعو از دانشگاه آدلايد استراليا مي باشد، گفت: در اين کارگاه تعدادي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي و دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه هاي کشور شرکت کرده اند.

لازم به ذکر است، کارگاه مذکور به مدت چهار روز، از 10 آبان تا 13 آبان و از ساعت هشت تا 18 در محل کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسي مشهد در حال برگزاري است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات