تبلیغات

آيات نور/ قرآن بيدارکننده فطرت هاي خفته است

خراسان/ حضرت استاد قرائتي در تفسير آيات 1 و 2 سوره «ص» (به قرآن پندآموز سوگند. آري، کساني که کفر ورزيدند، در سرکشيِ سخت و مخالفت شديدي هستند) فرموده اند:
1- سوگند خداوند به قرآن، نشانه عظمت اين کتاب و حقانيّت پيامبر(ص) است.
2- قرآن، فطرت هاي خفته را بيدار و دانسته هاي فراموش شده را يادآوري مي کند. 3- با اين که مطالب متفاوت و متنوّع بسياري در قرآن آمده است، ولي خط اصلي در همه آن ها هدايت مردم و تذکر به آنان است.
4- عظمت قرآن به ذکر بودن آن است همان گونه که ارزش عالِم به غافل نبودن اوست.
5- انسان اختيار دارد و در انتخاب راه آزاد است. قرآن براي تذکر وهدايت انسان نازل شده، ليکن برخي راه کفر را انتخاب مي کنند. 6- کفر کافران، ناشي از عناد و لجاجت آنان است نه قصور قرآن در بيان حق.

برگرفته از «پايگاه درس هايي از قرآن»

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات