تبلیغات

هشدار در خصوص کاهش سن اعتياد دختران

خبرگزاري صدا و سيما/ معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده درخصوص کاهش ميانگين سن اعتياد در بين دختران هشدار داد.

مولاوردي، گفت: ميانگين سن اعتياد در بين دختران به 13 سال رسيده که از مهمترين چالش هاي کشور در امور زنان و خانواده است.

شهيندخت مولاوردي افزود : از طرف ديگر الگوي مصرف مواد مخدر در بين دختران بر عکس مردان که بيشتر مواد سنتي است به سمت مصرف مواد صنعتي و روانگردان ها تغيير يافته که جاي تامل و نگراني دارد.

وي تصريح کرد: معاونت زنان و امور خانواده هماهنگي و مديريت بين دستگاه هاي متولي را براي کاهش اين آسيبها انجام مي دهد و در اين زمينه دو تفاهم نامه با ستاد ملي مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور و وزارت کار براي توانمند سازي زنان بهبود يافته امضا شده و در حال اجرا است.

مولاوردي با اشاره به دستاورد هاي دولت در حوزه زنان و خانواده گفت : در چهار چوب اجراي برنامه پنجم توسعه تفاهم نامه هاي متعددي را با دستگاه هاي اجرايي امضا کرده ايم و در قالب آن براي توانمند سازي گروه هاي مختلف زنان از جمله زنان روستايي ، سرپرست خانوار ، زنداني ، ساکن در سکونتگاه هاي غير رسمي و دختران بازمانده از تحصيل اقدامات مهمي اجرا مي شود.

معاون رئيس جمهور براي شرکت درآئين اختتاميه پنجمين نشست منطقه اي سازمان هاي مردم نهاد در شمالغرب کشور که امروز در اروميه برگزار مي شود به اين شهر سفر کرده است.

اين نشست با هدف ترويج همکاري شبکه اي و تخصصي بين سازمان هاي مردم نهاد و دولت در سه سطح دولت با دولت ، دولت با سمن ها و سمن ها با سمن ها از سه شنبه هفته جاري در اروميه برگزار مي شود.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات