تبلیغات

استفاده از راهکارهاي مولانا براي زندگي بهتر

تبيان/ مي خواهم با همسرم صميمي باشم، درحالي که خاطرات تلخ زيادي ازهم داريم بازهم دوست وعاشق هم باشيم؟ بعضي وقتها به خودم مي گويم يک راهي بايد وجود داشته باشد.

صميميت تجربه نيست. يک نگرش است که کيفيت رابطه دو انسان، در گذر زمان و خصوصا در لحظه هاي جادويي عشق ورزي را توجيه و تعريف مي کند. به عبارت ديگر کسي که يک رابطه عاشقانه واقعي را درک کرده بينش درستي هم در باره صميميت دارد.

صميميت احساسي بين دو قلب است. خيلي جلوتر از زماني که رابطه فيزيکي مطرح باشد، دو نفر همديگر را به هر نحوي نوازش مي کنند، روح هم را تحت تأثير قرار مي دهند، حتي نزديک تر از حدي که جسم شان مي تواند به آن برسد.

از آنجا که تفکر غالب بر وجود نزديکي و صميميت بين زوجين، درابتداي ايجاد رابطه و نزديکي دلالت دارد؛ تصور مي شود بعد از آنکه مدت زماني، از زندگي مشترک طي شد وجود روابط يکنواخت و سرد و گاهي همراه با تحمل و استرس عادي به نظر مي رسد.

با اين مقدمه سوال اساسي اين است که با توجه به عدم آگاهي زوجين ازمهارتهاي ارتباطي، فروکش کردن شور و اشتياق به هم رسيدن، بي انگيزگي يکي يا هردوي آنها در ايجاد تغيير در روابط شان آيا بازهم مي توان در روابط ايجاد صميميت کرد؟

براي آن که بيشتر به توفيق تان در ايجاد صميميت اميدوار باشيد، در آغاز به طور کاملا خلاصه يکي از موضوعات مطرح شده در جلسات مشاوره به شکل خلاصه ذکر مي شود:

«سوفيا،صاحب يک دختر پنج ساله و همسري هنرمند بود و حدود هشت سال از شروع زندگي مشترکش مي گذشت، مساله او به طور عمده، شامل داستانهايي از رنجشها و دلخوريهاي عميق در طول اين سالها بودکه تحت عناويني نظير حس حقارت، تنهايي، بي توجهي و درک نشدن توصيف مي شد. شرايطي که زندگي او را به سمت تلخي، تنش و فکر جدايي سوق ميداد، شايد بتوان گفت دليل اين ناراحتي ممکن است، به دلايل عمقي و واقعي از بين رفتن صميميت و کم جان شدن عشق بين آنها مربوط باشد.»

اين فاصله عاطفي، بيماري خيلي از زوجين است. موارد زير راهکاري است که مي تواند تغييرات مثبتي درخودتان و روابط تان ايجاد کند.

مي شود بعد از کدورت ها، صميميت را به خانه راه داد و در راستاي تحقق اين مهم با ياري گرفتن از غزليات مولانا و استخراج راهکارهاي کاربردي از آنها و مطابقت دادن آنها با نظريات روانشناختي کنوني، به ارائه راه حل هاي پيشنهادي مي پردازيم.

موضوعي که در آغاز پايه به حساب ميايد، اين است که هرکدام از زوجين يا هر دو آنها به تغييرکردن شرايط علاقه مند باشند و انگيزه قابل توجهي براي ايجاد صميميت در روابط با همسرشان داشته باشند.

قاعده دوم اين است که اگر فقط يکي اززوجين در به کارگيري فنون پيشنهادي فعال باشد، باز هم در ايجاد صميميت توفيق خواهد داشت، هرچندکه با مشارکت هردوي آنها، سريعتربه نتيجه خواهند رسيد.

موضوع شگفت انگيز روش پيشنهادي پيش رو، درصورت اجراي دقيق آن اين است که تغييرات جامع وعمقي درکليه روابط فرد و در شخص صورت مي گيرد. موادلازم: يک دفترچه يادداشت کوچک و قلم با و يک ليوان آب برداريد.

گام اول:شناسايي عملکرد ذهن خودم
همه ما خاطرات تلخ و ناراحت کننده در زندگي داريم، درصورت انباشته شدن خاطرات منفي، از همان ابتداي کودکي ذهن بخش مجزايي درخود تشکيل مي دهدکه تا پايان زندگي ما، ساير خاطرات منفي و غمگين هم، به آن فضا اضافه مي شود. اما بعد از مدت زماني هويت واقعي گرفته، و براي ما شکل زنده پيدا مي کند به اين معني که از انديشيدن به آن باز هم دچار غم و اندوه مي شويم و اين کيفيت در ذهن ما «فضاي درد» ناميده مي شود.

گام دوم،تعيين هدف
براي آنکه بتوانيم، مراحل ايجاد صميميت و عشق را با آگاهي طي کنيم، لازم است در ابتدا هدف ما از آن روشن باشد، باپاسخ به دوسوال اساسي، اين گام را به آساني برداريد:
1-دوست دارم روابطم باهمسرم چگونه باشد؟
2-دوست دارم درزندگي مشترکم چطور فردي باشم؟(کوتاهترين تعريف هم کا فيست)
بيشتر آب را با لبخند بنوشيد. و يک پنجم آن را نگه داريد، به زودي به آن نياز پيدا مي کنيم.

گام سوم: مشخص کردن ماهيت فضاي درد
قايقي را در نظر بگيريد که سوراخ شده و آب به داخلش نفوذ کرده، و مسئوليت تعميرش باشماست، براي شروع ترميم آيا ابتدا آب داخل آنرا تخليه نمي کنيد؟

حالا تصميم داريم به ترميم ذهنمان بپردازيم به نظرتان، براي تخليه موارد اضافي موجود در ذهن مان چه طور عمل کنيم؟

در اين مورد چند پيشنهاد دارم: در اين مرحله ابتدا بايد ماهيت فضاي درد در زندگي مشترک تان را شناسايي کنيد. احتمالا اين فضا شامل خاطراتي از وقايع گذشته، در رابطه با همسرمان، بستگان او يا بستگان خودمان است. لطفا اين خاطرات را مشخص کرده و فهرست وار يادداشت کنيد. حالا که موارد و ماهيت فضاي درد مشخص شد؛گام چهارم را برميداريم اين گام بسيار مهم وکارساز است، نتايج حاصل از انجام آن شبيه معجزه است.
يک پنجم ليوان آب داشته باشيد.

گام چهارم:انداختن درد-تخليه ذهن
براي ايجاد صميميت، حس عشق و علاقه به همسرمان، درابتدا بايد فضاي درد را تخليه کرد، بدين گونه که در ابتدا خاطرات تلخ با همسر را مورد هدف قرار مي دهيم. روش کار اين است که خاطرات منفي را مي نويسيم و يا آنکه آنها را در گفتگو با مقداري آب از ذهن تخليه مي کنيم.

گفتگو با آب روش کاربردي و بسيارمفيد و کارگشاست، بدين گونه که يک پنجم يک ليوان را از آب پرکرده، و آنچه که در مرحله سوم مشخص شد را به آن گفته و آب را بيرون مي ريزيم، براي خالي کردن آب يا دور ريختن آن، فضاي باز در الويت است. و اگرنه ريختن آب درظرفشويي هم، راه خوبي است. به هرحال، مقدار آب که اندک هم هست بايد دور ريز شود.

البته مي توانيم با بيان آنها به مشاور و روانشناس و يا مراقبه کردن نيز از تاثير آن ها بکاهيم. به طور کلي مجموعه اين فرآيند که در چهارگام صورت مي گيرد، براي رهايي از درد اجرا مي شود.اين گامها را برداريد و از ايجاد فضا در ذهن و قلب تان لذت ببريد؛ در بخش بعدي ساير روشهاي کارآمد به تفصيل تشريح خواهد شد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات