تبلیغات

دو خط کتاب/ ما تنها صداي مرگ را شنيده ايم!

آخرين خبر/ «تکليف زندگي روشن نيست. چرا که تکليفِ تاريکي، تکليفِ مرگ روشن نيست.

صداي موج مي آيد. آب دارد جزيره را تعريف مي کند. مرگ در تکاپوي تعربفِ زندگي ست. امّا در اين مهِ غليظ چه کسي مرزهاي آب را ديده است؟ آيا جربزه توهم است؟ آيا تا ابد راه مي رويم؟

سپيده دم، تصوير شب را ظاهر مي کند. امّا در تاريکي چيزهايي ديده ام که در عکس نيست. اطرافِ عکس غايب است. عکس غايب است. زندگي غايب است.

ما تنها صداي مرگ را شنيده ايم. او از درون پنهان شده است. او مي داند.»


مرگ کسب و کار من است
گروس عبدالملکيان

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات