تبلیغات

کتابخوان/ راهي که بايد رفت

آخرين خبر/ اگر انسان ماجراجويي پيشه کند، بي ترديد تجربه هايي کسب مي کند که ديگران از آن محرومند. ما براي در پيش گرفتن اين سفر، شير يا خط انداختيم. شير آمد؛ يعني بايد رفت.و ما رفتيم. اگر خط هم مي آمد و حتي اگر ده بار پشت سر هم خط مي آمد،ما آن را شير مي ديديم و به راه مي افتاديم. انسان ميزان همه چيز است. نگاه من است که به همه چيز معنا مي دهد.ما مي خواستيم اينگونه باشد و شد. مهم نبود که آيا شتابزده تصميم گرفتيم يا نه. مهم آن بود که گام در راهي مي گذاشتيم که دوست داشتيم. ما به راه افتاديم و رفتيم و رفتيم. هنگامي که باز گشتيم ديگر آن آدم پيشين نبوديم.عوض شده بوديم. سفر نگاه ما را به اوج ها برده بود.بزرگ تر شده بوديم...!

از کتاب خاطرات سفر با موتورسيکلت
ارنستو چه‌گوارا

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات