تبلیغات

کتاب نما/ کتاب؛ چراغي براي زندگي

آخرين خبر/افکار و انديشه هاي انسان به گونه اي است که ممکن است فقط خواندن يک کتاب پايه انديشه ها و افکار انسان را بر مبناي جديد يا در مسير خاصي قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابي مسير سرنوشت ميليون ها انسان را در راه مخصوصي بيندازد.

(اينشتين)

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات