تبلیغات

پيشخوان/ ويراست جديد کتاب «جامعه‌شناسي معرفت و معرفت‌شناسي نظريه» منتشر شد

خبرگزاري کتاب ايران/ چاپ دوم کتاب «جامعه‌شناسي معرفت و معرفت‌شناسي نظريه» با ويراستي جديد تاليف حسين ابوالحسن تنهايي منتشر شد.
ويراست جديد کتاب «جامعه‌شناسي معرفت و معرفت‌شناسي نظريه» منتشر شد

چاپ دوم کتاب «جامعه‌شناسي معرفت و معرفت‌شناسي نظريه» با ويراستي جديد از حسين ابوالحسن تنهايي به همت انتشارات بهمن برنا منتشر شده است.

در بخشي از پيشگفتار کتاب به قلم مولف مي‌خوانيم: «جامعه‌شناسي شناخت، يا به املاي عربي و متداول آن، جامعه‌شناسي معرفت، شاخه‌اي بنيادي در دانش جامعه‌شناسي به شمار مي‌رود. هرگونه نگاهي از سوي آدمي، سخن از درگيري‌ها و برخوردهايي مي‌کند که در تجربه‌ي زندگاني و در خلال روزگاران به دست‌آمده است، تجربياتي که از سوي برآمده از موقعيت تاريخي زندگي آدمي است و از سويي ديگر تعريف کننده و تغيير‌دهنده‌ي همان سرچشمه‌هاي دريافت اجتماعي او مي‌باشد. بدين‌سان است که هر دريافت و آگاهي آدمي در فرايندي ديالکتيکي ميان ذهن وي و واقعيت عيني ريشه گرفته و رفته رفته با بينشي که در تفسير از موقعيت به دست مي‌آورد بالنده و پروريده مي‌شود.

به همين روي است که اين شاخه از جامعه‌شناسي در بن‌مايه‌هاي مطالعات جامعه‌شناسي خانه کرده و در خاطرات آگاهانه و ناآگاهانه‌ي هم انسان و هم پژوهشگر، از طريق فرايند اجتماع شدن نفوذ نموده و برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي و اجتماعي و نظريه‌پردازي پيرامون موضوع جامعه‌شناسي را با همين رابطه‌هاي ديالکتيکي ميان ذهن و عين درگير کرده است.

بر اين اساس مطالعه‌ي جامعه‌شناسي شناخت يا معرفت از سويي به فهم قواعد روان‌شناسي شناخت و روان‌کاوي سازوکار ذهن مربوط مي‌شود از سويي ديگر به دريافت‌هاي فلسفي، حسي و تجربي آدمي، از سويي به قلمرو رشته‌هايي چون فلسفه، معرفت‌شناسي يا شناخت‌شناسي، معرفت‌شناسي شناخت، زيبايي‌شناختي و منطق، و از سويي به تجربيات تاريخي انسان و به تجربه‌هايي که در سازمان اجتماعي جامعه دريافت مي‌کند مرتبط مي‌شود و باز از سويي ديگر به نظريه‌هايي که برآمده از اين همه کنش‌هاي متقابل و نيز تأثيرگذار بر اين فرايند است مربوط مي‌گردد، به گونه‌اي که فهم و مطالعه نظريه‌هاي جامعه‌شناسي بدون توجه به قواعد معرفت‌شناسي نظريه، نظريه‌پرداز و زمانه‌ي او ممکن مي‌نمايد. به همين دليل جامعه‌شناسي شناخت يا جامعه‌شناسي معرفت، قلمروي چند ساحتي و چند رشته‌اي است و به مراتب، کار در قلمرو آن کمي دشوار و پيچاپيچ و نيازمند حوصله‌ي کنکاشگري صبور و ژرفا بين براي فهميده شدن آن است.»

تنهايي تاکيد مي‌کند که برنامه‌ مطالعه‌ در بررسي جامعه‌شناسي شناخت در اين کتاب نيز با توجه به ويژگي‌هاي ياد شده‌ در متن پيشين تنظيم شده است. به همين روي هم، نخست در پاره‌ يکم کتاب به مطالعه‌ معرفتي روان‌شناسي و روان‌کاوي شناخت، آگاهي و دريافت آدمي و سپس در همين پاره به ديدگاه‌هاي فلسفي پيرامون مسأله‌ شناخت پرداخته مي‌شود.

آن‌گاه در پاره‌ دوم، به رابطه‌هاي متقابل سازمان و تاريخ در تجربه‌ آدمي اشاره مي‌‌شود. سپس در کوششي براي تعريف کردن اين شاخه از دانش جامعه‌شناختي مروري کوتاه بر نگاه جامعه‌شناسان اين شاخه دنبال مي‌شود، و سرانجام در پاره‌‌ي سوم و چهارم به فرايند گونه‌گوني چشم‌اندازهاي نظري يا بررسي قلمرو جامعه‌شناسي معرفت يا شناخت در ميان نظريه‌هاي برخي از نظريه‌پردازان به شرح و نقد نظريه کنش، کلان و خرد و نيز همگرايي نظري پرداخته مي‌شود. سپس در کتاب سوم، قلمرو جامعه‌شناسي معرفت را در نظريه‌هاي جامعه‌شناسان سه دوره‌ مدرنيته‌ مياني، در گذار و اخير مرور مي‌شود.

چاپ دوم کتاب «جامعه‌شناسي معرفت و معرفت‌شناسي نظريه» با ويراستي جديد تاليف حسين ابوالحسن تنهايي در 380 صفحه، شمارگان هزار نسخه به بهاي 25 هزار تومان از سوي انتشارات بهمن برنا به چاپ رسيده است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات