تبلیغات

شاعرانه/ از جار و جنجال هاي کوفه...

شاعرانه/ از جار و جنجال هاي کوفه...

فرهنگ نيوز/ جار و جنجالي عذاب آور به گوشم مي رسد
نعره ي مستانه ي لشکر به گوشم مي رسد
هر دقيقه کوفه از اين رو به آن رو مي شود
تا صداي سکّه هاي زر به گوشم مي رسد
اين جماعت کينه دارند از عمو جانم علي
ناسزاها از سر منبر به گوشم مي رسد
ز دو ماه پيش که مهمان کوفي ها شدم
ضربه هاي پُتک آهنگر به گوشم مي رسد
تا که نزديک دکان تير سازي مي شوم
خنده هاي حرمله بهتر به گوشم مي رسد
چند عمود آهنين را هم سفارش داده اند
صحبت ضربه به روي سر به گوشم مي رسد
روي مرکب هايشان بسيار خُرجين چيده اند
حرف غارت کردن معجر به گوشم مي رسد
تا جهاز نوعروسان بيشتر کامل شود
وعده ي آوردن زيور به گوش مي رسد
من اگر چه نيستم در عصر عاشورا ولي
ناله ي جانسوز يک مادر به گوشم مي رسد
قبل مقتل رفتنت انگشترت را دربيار
صحبت انگشت و انگشتر به گوشم مي رسد

شاعر:محمّد فردوسي

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات