تبلیغات

قند پارسي/ غني ترين فقير

آخرين خبر/ دو امير زاده در مصر بودند يکي علم آموخت و ديگر مال اندوخت عاقبة الاَمر آن يکي علاّمه عصر گشت و اين يکي عزيز مصر شد پس اين توانگر به چشم حقارت در فقيه نظر کردي و گفتي من به سلطنت رسيدم و اين همچنان در مسکنت بمانده است. گفت اي برادر شکر نعمت باري عزّ اسمه همچنان افزونتر است بر من که ميراث پيغمبران يافتم يعني علم و ترا ميراث فرعون و هامان رسيد يعني ملک مصر

(گلستان سعدي)

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات