تبلیغات

دو خط کتاب/ ارتباط پول و هنر

آخرين خبر/ مدت هاست که با خودم عهد کرده ام ديگر با کسي راجع به پول و هنر حرفي نزنم.
هر وقت اين دو مقوله کنار هم قرار گيرند، هرگز نمي توان انتظار حفظ تعادل را داشت.
براي هنر، يا کم تر از آن چه در خورش است پرداخت شده و يا بيش تر از آن.

هانريش بل -عقايد يک دلقک

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات