تبلیغات

شاعرانه/ به بيهوده بر باد نقد جواني

آخرين خبر/ مرا جان بفرسود ازين زندگاني / که در وي نديدم دمي شادماني
چه شادي توان يافت / که بر جان کند بار ننگش گراني
حياتي سراسر همه رنج و اندوه / محيطش محاط هوان و نواني
بتنگم چنان از تو اي عمر زايل / به سيرم چنان از تو اي دهر فاني
که گر پيک مرگ از در من درآيد / ببخشم جان بدو پي مژدگاني
ببخشم بدو جان ازيرا که بخشد / مرا در عوض راحتي جاوداني
حکيم از گلستان دنيا نچيند / بجز خار اندوه و نامهرباني
در اين وحشت آباد هر کس که خواهد / برد کام دل از نعيم جهاني
بجاي هنر بايدش کسب کردن / دوروئي و کج طبعي و ده زباني
فلک نيز بر عادت خويش قدرش / نمايد بلند از سر قدرداني
شود مالک گنج و ابناء دهرش / پرستش کنند آشکار و نهاني
ز رستم فراتر برندش بسطوت / وگر خود چو گرگين بود در جباني
چو ضحاک اگر خون مردم بريزد / ستايش کنندش بنوشيرواني
بدانا نبخشد بجز رنج وافر / بنادان دهد گنجها رايگاني
دريغا که در راه علم و ادب شد / به بيهوده بر باد نقد جواني
تو اي چرخ بي مهر در قصد جانم / يکي افعي گرزه را نيک ماني
که هر ساعت از زهر دندان قهرت / تنم را به نوعي در آذر نشاني

(احمد بهمنيار)

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات