تبلیغات

شاعرانه/ به دست هايت فکر مي کنم

آخرين خبر/ دست هاي تو
يادگاري هايي شگفت انگيزند
از سکونت ماه بر خاک
وقتي زندگي تاريک مي شود
به دست هاي تو فکر مي کنم
وقتي کارها گره مي خورند
در ها باز نمي شوند
به دست هاي تو فکر ميکنم
دست هاي تو بال هاي منند
براي فرار از زمين
در روز مبادا
به دست هاي سفيد تو فکر مي کنم

(رسول يونان)

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات