تبلیغات

باران دو روزه چقدر از حجم سدهای تهران را پُر کرد؟

در 48 ساعت گذشته (روزهای دهم و یازدهم آبان) با بارش های مستمر در استان تهران، 5.1 میلیون مترمکعب آب به حجم مخازن سدهای کشور افزوده شد؛ اما مصارف نیز موجب خروج 5.6 میلیون مترمکعب آب از مخازن این 5 سد در همین مدت شد.

شهرخبر: در دو روز گذشته (دهم و یازدهم آبان) شاهد بارش های مستمر در بخش های مختلف استان تهران بودیم. این بارش ها موجب شد میزان ورودی آب به مخزن 5 سد اصلی تأمین آب شهر استان تهران افزایش یابد.

بررسی میزان بارش ها و میزان آوردهای رودخانه ای دو روز گذشته در استان تهران نشان می دهد که در این مدت به طور متوسط در هر ثانیه 6.738 مترمکعب و در مجموع یک میلیون و 164 هزار مترمکعب آب وارد مخزن سد طالقان شده است. هم اکنون از مجموع حجم 420 میلیون مترمکعبی مخزن سد طالقان، 187 میلیون و 768 هزار مترمکعب آب در این سد ذخیره شده است.

همچنین در این دو روز، به طور متوسط در هر ثانیه 6.631 مترمکعب و در مجموع یک میلیون و 598 هزار مترمکعب آب وارد مخزن سد کرج شده است. هم اکنون از مجموع حجم 205 میلیون مترمکعبی مخزن سد کرج، 130 میلیون و 768 هزار مترمکعب آب در پشت این سد وجود دارد.

در این مدت به طور متوسط در هر ثانیه 6.224 مترمکعب و در مجموع یک میلیون و 75 هزار مترمکعب آب وارد مخزن سد لار شده است. هم اکنون از مجموع حجم 960 میلیون مترمکعبی مخزن سد لار، 47 میلیون و 201 هزار مترمکعب آب در این سد ذخیره شده است.

در این 48 ساعت به طور متوسط در هر ثانیه 5.475 مترمکعب و در مجموع 946 هزار مترمکعب آب وارد مخزن سد لتیان شده است. هم اکنون از مجموع حجم 95 میلیون مترمکعبی مخزن سد لتیان، 53 میلیون و 85 هزار مترمکعب آب در پشت این سد وجود دارد.

در این مدت به طور متوسط در هر ثانیه 4.984 مترمکعب و در مجموع 861 هزار مترمکعب آب وارد مخزن سد ماملو شده است. هم اکنون از مجموع حجم 250 میلیون مترمکعبی مخزن سد ماملو، 133 میلیون و 886 هزار مترمکعب آب در این سد ذخیره شده است.

با توجه به آمار بارش ها و میزان ورود آب به سدهای استان تهران در مجموع در 48 ساعت گذشته (دهم و یازدهم آبان)، 5 میلیون و 192 هزار مترمکعب به حجم آب پشت سدهای تهران افزوده شده است؛ اما مصارف نیز موجب خروج 5 میلیون و 664 هزار مترمکعب آب از مخازن این 5 سد در همین مدت شد.

در حال حاضر از مجموع یک میلیارد و 930 میلیون مترمکعب حجم مخزن 5 سد اصلی تأمین آب شرب استان تهران، 552 میلیون و 538 هزار مترمکعب آب پشت این سدها ذخیره شده است.

از اینرو، بارش های اخیر و مجموع بارش های سال آبی جاری تنها موجب پر شدن حدود یک چهارم مخزن سدهای استان تهران شده و به طور دقیق تر، اکنون فقط 28 درصد از مجموع ظرفیت 5 سد اصلی تأمین آب شرب استان تهران پُر است.
222

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات