تبلیغات

الف نوشت: چرا شعار مرگ بر آمريکا سر مي دهيم؟

الف/ متن پيش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

آيا شعار مرگ بر آمريکا طلب مرگ براي مردم آمريکاست؟ خير چنين نيست. چه آنکه اهل آمريکا است و در جبهه حق قرار دارد. چه آنکه اهل حق هم نيست اما بجهت سيطره رسانه آمريکايي، مستضعف فکري است.

آيا شعار مرگ بر آمريکا يعني مرگ بر سردمداران آمريکا؟ خير اين هم نيست. اين مي رود و ديگري مي آيد. فرقي هم بين شان نيست. آيا شعار مرگ بر آمريکا يعني مرگ بر سياست هاي آمريکا؟ نه اين نيز نيست.

چه آنکه خيلي از کشورهاي ديگر نيز همين سياست ها را دنبال مي کنند. مثلن روسيه نيست؟ انگليس چطور؟ فرانسه چطور؟ پس ماجرا از چه قرار است؟ چه چيز را طلب مرگ مي کنيم؟هر جمعي داراي يک هويت است که اين هويت الزاما جمع جبري هويت تک تک افراد نيست. روح حاکم بر جمع است. هويت جمع از خيلي چيزها ناشي مي شود. از تاريخ و تمدن و فرهنگ و سياست و اقتصاد و غيره. جوامع را به آن هويت مي شناسند.

شعار مرگ بر آمريکا شعار عليه اين روح حاکم و هويت آمريکايي است. اما هويت آمريکاچيست؟ قبل از شناخت هويت آمريکا يک اصل مهم را بايد توجه کرد. حق روي زمين و در هر زمان يک جلوه تمام عيار دارد.

باطل نيز چنين است. شيطان با تمام اجزا وشرايطش روي زمين يک ظهور تام و تمام دارد. بايد ديد ظهور شيطان چيست و کجاست؟ براي پاسخ به اين سوال بايد مهمترين نشانه هاي هويتي شيطان را شناخت.

شيطان ويژگي هاي بسياري دارد. مثلا امر به فحشا مي کند. دشمن انسان است. تشويق به دروغ وغيره مي کند. اما ما با کدام ويژگي شيطان در شعار مرگ بر امريکا سر و کارداريم؟ ويژگي هايي از شيطان مدنظر است که بيشترين اثر تمدن سازي دارد. باقي رذائل با ساخت تمدن شيطاني ايجاد مي شود.

شيطان اهل استکبار است. استکبار نيز متفاوت از کبر است. استکبار يعني ادعاي بزرگي. اين استکبار نيز در همه حوزه هاست. اقتصاد و فرهنگ و سياست و غيره. شيطان بسيار اهل خدعه و نيرنگ و ترويج باطل است.
از طرفي اهل تزيين است يعني حق جلوه دادن باطل اهل ظلم و زورگويي است.

از اين جهت هويت آمريکا که همان روح حاکم بر جامعه آمريکاست، ظهور شيطان روي زمين است. و مقابل اين شيطان بزرگ، ظهور جبهه حق روي زمين است که مقاومت اسلامي است.

بنابراين شعار مرگ بر آمريکا اشاره به دو هويت دارد. هويت ظلم و هويت ظلم ستيز. اين شعار زنده است چون جبهه حق و مقاومت روزبه روز تقويت مي شود و از سويي اين شعار زنده است چون جبهه باطل و ظهور شيطاني بروز بيشتر مي يابد و تا دنيا هست اين دو جبهه مقابل يکديگرند؛ پس شعار مرگ برآمريکا هم هست.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات