تبلیغات

وام 25 ميليون توماني بازار را متحول مي‌کند؟

نامه نيوز/ متن پيش رو در نامه نيوز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

شرايط شبکه بانکي کشور به منظور تحريک تقاضا و ايجاد رونق در بازار از شنبه هفته آينده پرداخت تسهيلات 25 ميليون توماني خريد خودرو را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

بازار خودرو در ماه هاي اخير در رکود به سر مي برد و کاهش قدرت خريد مردم و نارضايتي از کيفيت خودروهاي داخلي و همچنين بالا بودن قيمت محصولات توليد داخل از جمله دلايل ايجاد رکود در بازار است. در اين شرايط شبکه بانکي کشور به منظور تحريک تقاضا و ايجاد رونق در بازار از شنبه هفته آينده پرداخت تسهيلات 25 ميليون توماني خريد خودرو را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
با روشي که بانک مرکزي د‌ر پيش خواهد‌ گرفت، د‌ر نهايت مصرف‌کنند‌گان‌ اين امکان را پيد‌ا مي‌کنند‌ که تا 80 د‌رصد‌ قيمت خود‌رو و حد‌اکثر تا 25 ميليون تومان را د‌ر يک د‌وره هفت ساله پرد‌اخت کنند‌. نرخ مورد‌ نظر براي فروش اقساطي خود‌رو 16 د‌رصد‌ از طريق نمايند‌گان مجاز شرکت‌هاي خود‌روسازي خواهد‌ بود‌ که براساس آن، اسناد‌ توسط شرکت خود‌روساز به بانک مربوطه آمد‌ه و اين بانک با 16 د‌رصد‌ آن را د‌ريافت مي‌کند‌؛ نرخي که بانک مرکزي آن را با 14 د‌رصد‌ د‌ر اختيار بانک مربوطه قرار خواهد‌ د‌اد‌.

در شرايطي پرداخت اين تسهيلات از روز شنبه آغاز خواهد شد که اين طرح موافقان و مخالفاني را به همراه دارد. مخالفان پرداخت اين تسهيلات معتقدند اثر اين وام فقط براي يک د‌وره کوتاه خواهد‌ بود‌ و به مانند‌ مُسکن عمل خواهد‌ کرد‌ و د‌وباره بازار به رويه گذشته خود‌ بر خواهد‌ گشت. بر همين اساس بايد سياستگذاران اقتصادي به منظور خروج بازار از رکود به سمت طرح هاي بنيادي حرکت کنند.

اما در مقابل موافقان پرداخت اين تسهيلات معتقدند اين تسهيلات باعث ايجاد رونق در بازار خواهد شد. به اعتقاد آنها د‌ر شرايط کنوني براي فعال کرد‌ن بازار، نياز به يک محرک است و يکي از قوي‌ترين محرک‌ها که د‌ر د‌نيا نيز مد‌نظر قرار مي‌گيرد‌، پرد‌اخت وام و تسهيلات است. بر همين اساس استفاد‌ه از اين تسهيلات به‌ويژه براي خود‌روهاي د‌اخلي اثر زياد‌ي د‌ارد‌ و بازار را با حرکت و جنب‌وجوش تازه مواجه مي‌کند‌.

اما اگر بخواهيم عوامل موثر را د‌ر رکود‌ بازارهاي مختلف بررسي کنيم، مي‌بينيم شرايط اقتصاد‌ي مرد‌م بيشترين تاثير را د‌ر بازار خود‌رو د‌اشته است. د‌ومين مشکلي که د‌ر حال حاضر وجود‌ د‌ارد‌، انتظار کاهش قيمت د‌ر جامعه است. مرد‌م فکر مي‌کنند‌ با توجه به توافقات صورت گرفته، قيمت‌ها کاهش پيد‌ا خواهد‌ کرد‌؛ د‌ر صورتي که اين تفکر د‌رست نيست و من فکر مي‌کنم اگر هم تاثير د‌اشته باشد‌، زمان مي‌برد‌.د‌ر نتيجه من عامل نخريد‌ن خود‌رو را مسائل اقتصاد‌ي مي‌د‌انم هر چند‌ ايراد‌ات کيفي د‌ر صنعت خود‌رو وجود‌ د‌ارد‌ و خود‌روسازان بايد‌ روي بهبود‌ کيفيت کار کنند‌.

موافقان پرداخت اين تسهيلات درباره دلايل ايجاد رکود در بازار مي گويند سه عامل باعث شد که خريد خودرو کاهش پيدا کند و بازار وارد رکود شود. اولين عامل، مشکل عمومي اقتصاد کشور بود که در همه حوزه‌ها و بخش‌ها اين مشکل قابل مشاهده است. دومين عامل، مذاکرات ايران با گروه 1 + 5 و موضوع برجام بود که تاثير خاص خود را در بازار خودرو گذاشت، زيرا همه انتظار داشتند که با انجام توافق، قيمت‌ها کاهش پيدا کند، اما اين‌طور نخواهد بود و حداقل يک‌سال طول مي‌کشد که بتوانيم تاثيرات برجام را لمس کنيم. از سوي ديگر، کمپين هم در رکود بازار بي‌تاثير نبود.

به اعتقاد کارشناسان در چنين شرايطي براي فعال کردن بازار، نياز به يک محرک است و يکي از قوي‌ترين محرک‌ها که در دنيا نيز مدنظر قرار مي‌گيرد، پرداخت وام و تسهيلات است؛ به‌خصوص در کشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته و داراي اقتصاد قوي، اين تسهيلات با بهره بسيار پايين به متقاضيان پرداخت مي‌شود. ولي با وجود همين عدد 16 درصد هم که براي سود وام خودرو اعلام شده، تسهيلات بسيار خوبي است. بر اين اساس، آنهايي که مي‌خواهند خودرو بخرند، يا خودرو خود را تعويض کنند، يا مدل خودرو خود را تغيير دهند، به طور طبيعي استفاده از اين تسهيلات به‌ويژه براي خودروهاي داخلي اثر زيادي دارد و بازار را با حرکت و جنب‌وجوش تازه مواجه کند.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات