تبلیغات

جماران نوشت: آنها که از ديوار سفارت بالا رفتند

جماران نوشت: آنها که از ديوار سفارت بالا رفتند

جماران/ متن پيش رو جماران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.جوانان پايين شهر و حلقه نازي آباد که روزي با بالارفتن از ديوار لانه جاسوسي آمريکا، روند حرکت انقلاب را تغيير دادند، امروز بيش از پيش در دامان بوروکراسي نظام مستقر چنبره مي زدند. حجاريان ترور شد. اصغرزاده پس از شوراي شهر اول ساز جدايي مي زد. ميردامادي منفعل شده بود. عبدي طرح خروج از حاکميت مي ريخت. تحکيم در درگيري هاي خشن داخلي مي سوخت و تنها اثري که از امام روح الله برجاي مانده بود، نقش صورت وي بر مهر و تابلوي تحکيم بود. انقلاب ديگر تمام شده بود. نهضت جوانان پايين شهر در نظام مستقر گم شده بود. همه چيز تغيير کرد و تمام شد. اصلاحات شکست خورده بود. فصل جديدي از تاريخ انقلاب آغاز مي شد، اما اين بار بدون فرزندان. ديگر نه تاکي ماند و نه تاکستاني.

شايد هيچ کس چنين تصور نمي کرد، که با بالا رفتن عده اي دانشجو از ديوارهاي بلند آجري سفارت خانه آمريکا در صبح روز ۱۳ آبان ۵۸ مفهومي وارد گفتمان سياسي انقلاب شود، که سايه اش تا سه دهه بر فراز سپهر قدرت سياسي کشور سنگيني کند. «دانشجويان پيرو خط امام» بيش از يک عنوان و واژه شده بود. عبارتي که عده اي آن را مولود تقابل با دولت بازرگان، عده اي در تضاد با جريانات و گروه هاي چپ و سازمان هاي چريکي، و عده اي نوعي ناپختگي سياسي و امري روبنايي اش خواندند. به رغم موضع گيري و مخالفت هاي شديد عموم اعضاي شوراي انقلاب و کابينه دولت موقت با تسخير سفارت، تنها يک نام از اين دانشجويان حمايت کرد. نامي که تا يک دهه همه پشتوانه سياسي و هويتي آنان بود. کسي که ۵۰ روز قبل از تسخير آنان را به «تحکيم وحدت» ‌فرا خوانده بود؛ روح الله موسوي خميني.

پس از بهمن ۵۷ جنوب تهران در عطش انقلاب مي سوخت و از سياست تصوري جز رهايي از بند «استحمار و استبداد و استثمار»؛ و در يک کلمه «انقلاب» نداشت. حلقه اي که عموما در محله اي در منتهااليه جنوبي تهران بزرگ شده بود، دو دهه بعد به بزرگ ترين و موثر ترين سياستمداران نسل خود تبديل شد. جواناني که اسلام شريعتي را به اسلام روح الله پيوند زده بودند، به سرعت در کادرهاي نيروهاي انقلاب جاي مي گرفتند.

آنها محافظه کاران بالاي شهر نشين را پس از فتح ساختماني که لانه جاسوسي اش خواندند، از اريکه متزلزل قدرت راندند تا پيوند فقر و مذهب را جاگزين پيوند سرمايه و مذهب سازند. از ديگر سوي، آشوب هاي گنبد، کردستان، سنندج، آذربايجان، خوزستان و همچنين درگيري هاي داخل دانشگاه هاي کشور، موجي فزاينده از بيم را بر دل جواناني مي انداخت که هيچ گاه مهر بازرگان به اندازه شريعتي بر جان شان ننشست. عباس عبدي، سعيد حجاريان، ابراهيم اصغرزاده، محسن ميردامادي، معصومه ابتکار و جبيب بيطرف نماينده نسلي بودند که آرمانش پيوند اسلام، انقلاب، سنت، تجدد و فقه بود. پيوندي که نماد و نمودش، زمينه و زمانه اش، و تکيه گاه و پايگاهش سيماي امام روح الله شده بود.

با راندن روشنفکران ليبرال نهضت آزادي، نوبت به رويارويي با جواناني مي رسيد که سرشت تماميت خواهي شان، سرنوشتي جز نزاع و درگيري «روي در برابر روي» و «چشم در برابر چشم» باقي نمي گذاشت. انقلاب فرهنگي صحنه تقابل دانشجويان پيرو خط امام در برابر چريک هاي مجاهد و فدايي خلق بود. با پايان يافتن ماجراي تسخير و امضاي بيانيه الجزاير به مسئوليت چهره نام آشناي مبارزان و زندانيان سياسي؛ بهزاد نبوي؛ و بازگشايي مجدد دانشگاه پس از تصفيه نيروهاي ضد انقلاب و جريانات چپ، و فروکش کردن درگيري هاي خياباني بعد از ۳۰ خرداد ۶۰ دانشجويان به پشتوانه حمايت و اعتماد امام، نقشي بيش از آنچه از يک دانشجو انتظار مي رود ايفا مي کردند.

جوانان جنوب تهران فاصله جنوب تا شمال تهران را سريعتر از آنچه فکر مي کردند طي کردند، شرکت فعال در جنگ تحميلي، گزينش کادرهاي انقلابي، اداره امور دانشگاه ها، فعاليت در سپاه و جهاد سازندگي، تاسيس جهاد دانشگاهي و... همه بر عهده جواناني بود که تنها دو دهه از از عمرشان مي گذشت. در اين دوره اما، دانشگاه هنوز مبدا همه تحولات و پشتوانه آبادي و استقلال کشور شناخته مي شد.
نقش دانشجويان اما، به ساحت کلان قدرت هم رسيد. با انشعاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت، و افزايش شکاف درون نيروهاي انقلاب، جناح چپ با پشتوانه حمايت امام علاوه بر دولت ميرحسين موسوي، با مشارکت دفتر تحکيم وحدت بر اکثريت کرسي هاي مجلس سوم هم تکيه زد. تحکيم وحدت در دهه ۶۰ عملا تنها تشکل دانشجويي موجود در ساختار قدرت بود، که علاوه بر دانشگاه در سطح حرفه اي سياست هم ورود مي کرد. جرياني که با وجود حک شدن تصوير امام بر تابلو و پرچمش، همواره مستقل از قدرت و حاکميت موضع گيري مي کرد. ۱۳ آبان ۵۸ در برابر ۱۶ آذر ۳۲ تبديل به نماد جريان دانشجويي مسلمان شده بود. استکبار ستيزي به عنوان محکمات انديشه امام بر ديواره هاي سفارت و آسفالت خيابان طالقاني نقش بسته بود. بنيان مشروعيت امام، بر هر سه پايه کاريزماتيک. سنتي و عقلاني استوار بود. پايه کاريزماتيک آن در استقبال، بدرقه و احکام و برخوردهاي امام متجلي است و نيازي به توضيح بيشتر ندارد. پايه عقلاني آن آراء و حمايت توده مردم، و پايه سنتي آن پذيرش ولايت فقيه از سوي مرجعيت و روحانيت شيعه بود. هر چند رکن اصلي، همان وجه فرهمندي رهبري امام است.

با پذيرش قطعنامه، عزل آيت الله منتظري و رحلت پيرجماران، فصل جديدي در ساخت سياسي کشور، و به تبع آن جريان دانشجويي آغاز شده بود. با رحلت امام طبيعي بود که وجه کاريزماتيک وي قابل انتقال يا حتي قابل بازسازي در هيچ کس ديگري نباشد. بنابراين طبيعي مي نمود که کوشش اصلي مصروف دو پايه ديگر مشروعيت شود. مساله اي که شايد بهترين نمود آن طرح مساله «حاکميت قانون» توسط بخشي از همان جواناني بود که از سفارت آمريکا خارج شده بودند، و يک دهه بعد در دفتر مطالعات استراتژيک و فضاي مطبوعاتي کشور فعال بودند. اما بر خلاف انتظار طبيعي، کوشش اصلي مصروف بازسازي وجه کاريزماتيک غير قابل بازسازي امام شد. و دو وجه ديگر نه تنها ناديده انگاشته شد، بلکه شديدا هم تضعيف گرديد. حذف تدريجي جريان چپ، ارائه تعبير جديدي از مفهوم ولايت مطلقه فقيه و نظارت استصوابي، از ميان رفتن نسبي استقلال دستگاه قضايي، تشديد اقدامات خلاف قانون و فراقانوني نهادهاي امنيتي ادبيات جديدي را وارد فضاي سياسي کشور مي کرد. همچنين حضور افراد و جرياناتي که در دوره حيات امام عموما حاشيه نشين و مورد بي اعتمادي بودند، به متن سياست عامل ديگري در راستاي حرکت به سمت حاکميت تک پايه در کشور بود.

با روي کارآمدن دولت سازندگي و اولويت شعار بازسازي کشور و توسعه اقتصادي و همچنين افزايش درآمدهاي نفتي، تغييرات ساختار فضاي جامعه را متحول مي کرد. افزايش مهاجرت از روستا به شهر، افزايش شکاف طبقاتي، گسترش حاشيه نشيني و به تبع آن شورش هاي شهري، تغيير سبک زندگي، افزايش جمعيت جوان، گسترش کمي مساله آموزش عالي و تحصيلات تکميلي علاوه بر افزايش تضاد دولت ـ ملت، سبب شد تا جريان دانشجويي هم مشابه همه جريانات سياسي کشور دچار تحولات ساختاري و نسلي گردد. همچنين با توجه به تعريف تحکيم در جناح چپ جمهوري اسلامي به تدريج نقش دانشگاه و تحکيم در عرصه سياسي کشور کمرنگ تر مي شد. اما هنوز تحکيم حامل ميراث شريعتي و دولت امام بود. هنوز هم تحکيم از آرمان جنگ و رويکردهاي عدالت طلبانه دولت ميرحسين موسوي دفاع مي کرد.

از اين رو اولين شعله هاي تضاد تحکيم با حاکميت در اوان دهه هفتاد برانگيخته شد. اين بار نوک پيکان حملات متوجه دولت سازندگي و يقه سفيدهاي کارگزاراني بود. هر چند در نمازجمعه انصاريون و کيهان نشينان مخالفين هاشمي را با يک واسطه مخالف پيغمبر خطاب مي کردند، دفتر تحکيم در کنار روزنامه تازه تاسيس سلام به رهبري و مديريت؛ معلم و مفسر قرآن بچه هاي لانه؛ سيد محمد موسوي خوئيني ها، و سردبيري يکي از سخنگويان تسخيرکنندگان سفارت؛ عباس عبدي؛ تنها جرياناتي بودند که دولت هاشمي و تبعات فرهنگي ـ اجتماعي رويکردهاي تکنوکرات ها را نقد مي کردند. اما ديگر قرار نبود تحکيم يکه تاز دانشگاه باشد. دولت و جريان حاکم در پي ايجاد تشکل هاي فرمايشي موازي تحکيم بر آمده بود. ظهور جامعه اسلامي دانشجويان با گرايشات راست سنتي، و انجمن اسلامي دانشجويي به رهبري حشمت الله طبرزدي، آغازي بر پايان سيطره تحکيم بود. پاياني که البته بر خلاف انتظار، نه در اثر فشارهاي بيروني و نه در حضيض قدرت، که در اوج صلابت به وقوع پيوست.

دوم خرداد رقم خورد. جريان حاشيه نشين بعد از رحلت امام که پس از تجربه حضور در متن سياست و قدرت در دوره حيات امام، طعم حاشيه نشيني در دوره پس از رحلت را هم چشيده بود، اين بار نه به پشتوانه حمايت امام، که به پشتوانه صندوق هاي راي به ساخت قدرت بازمي گشت. خط امام در اصلاحات بازتوليد شده بود. گرايشات آزادي خواهانه بر نگرش هاي عدالت طلبانه سبقت مي جست. خاتمي نه با شعارهاي پوپوليستي رايج مثل مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و نه وعده حل مشکل بيکاري و تورم که با شعار جامه مدني، گفت و گو، تساهل و مدارا و ايران براي همه ايرانيان آمده بود. بچه هاي لانه باز مي گشتند. اما اين بار اوضاع فرق کرده بود. دانشجوياني که از ديوارهاي سفارت بالا رفته بودند، ديگر انقلابي نبودند. ريش ها را تراشيد و دکمه هاي بالاي پيراهن را باز کرده بودند. در اين ميان تحکيم هم جاني دوباره مي گرفت. هر چند دانشجويان تحکيم اصرار داشتند تا نقش خود در پيروزي خاتمي را بيشتر از آنچه که بود نشان دهند، اما انکار پشتيباني دانشگاه از روحاني آراسته اي که شباهت چنداني به تصور عموم از اين صنف نداشت، امري نا صواب است. به دنبال پيروزي خاتمي، بخشي از جريان ناکام در انتخابات که علاوه برز دست دادن سکان قدرت و مديريت کشور، در يک شوک رواني ناشي از اشتباه محاسباتي خود فرو رفته بود، در قامت راديکاليسم جديد ظهور کرد.

از سوي ديگر جمعي از نسل اول دانشجويان انقلابي در دفتر مطالعات استراتژيک رياست جمهوري؛ همچون سعيد حجاريان و عباس عبدي در کنار عبدالکريم سروش و عده اي از فعالان نهضت آزادي و ملي ـ مذهبي حلقه اي را تشکيل دادند که دفتر تحکيم به مهم ترين ميزبانش يدل شده بود. افزايش توان تشکيلاتي جنبش دانشجويي و دفتر تحکيم وحدت، انتشار مطبوعات و گسترش سطح آزادي بيان، تاسيس جبهه مشارکت که بخش ديگري از بچه هاي لانه حلقه اول آن را تشکيل داده بودند، اوج گرفتن نقش احزاب سابق همچون سازمان مجاهدين انقلاب، برگزاري انتخابات شوراي شهر به عنوان اصل فراموش شده قاون اساسي، ظهور مجدد گروه هاي اپوزوسيون همچون نهضت آزادي و کانون نويسندگان و باز شده فضاي سياسي کشور شکل گيري عکس العمل هاي جزمي جريان شکست خورده در انتخابات را سبب مي شد. جناح حاکم اما، اين عکس العمل را نه در فضاي سياسي که در برخوردهاي نظامي و امنيتي تعريف مي کرد. قتل هاي زنجيره اي و ايجاد فضاي رعب و وحشت سبب بروز هر چه بيشتر راديکاليسم در بدنه جريان دانشجويي مي شد.

استعفاي مهاجراني، حمله به دانشگاه تبريز، حمله به نشست تحکيم در خرم آباد، استيضاح عبدالله نوري، توقيف روزنامه ها و حبس سياستمردان اصلاح طلب، ترور حجاريان، بازداشت شهردار وقت تهران، حمله به کوي دانشگاه و حوادثي از اين دست، همگي سبب جدا شدن دانشجويان اصلاح طلب از چارچوب ميدان رسمي سياست و آغازي بر گشوده شدن درب هاي خروجي بر روي جناح چپ گرديد.
انتخابات مجلس ششم، آخرين برگ از بهار اصلاح طلبي در ايران است. انتخاباتي که تحکيم به صورت فعال در آن شرکت مي کند. علي اکبر موسوي خوييني، ميثم سعيدي و فاطمه حقيقت جو به عنوان نمايندگان تحکيم در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي، از شهر تهران وارد مجلس شدند. حال آنکه بايد پرسيد؛ دانشجوياني که به زحمت به اندازه ربع قرن از سن شان گذشته، چه برنامه اي براي اداره کشور داشتند که ذيل آن نماينده به مجلس مي فرستادند.

در کنار فشار نيروهاي امنيتي، نمي توان از بي تجربگي و عدم وجود نگاه واقع گرا، تلورانس نظري و هويت ژله اي، پارادوکس هاي تئوريک دروني و ضعف تئوريک تحکيم سخن به ميان نياورد. فاکتورهايي که مهم ترين نمود شان، طرح «عبور از خاتمي» در نشست اسفند ۷۹ تحکيم وحدت در گرگان بود.

با وجود حمايت تحکيم از خاتمي در انتخابات سال ۸۰ روند جدايي و انشقاق تشکيلاتي سرعت بيشتري مي گرفت. علاوه بر اختلافات دروني ناشي از حضور طيف هاي محتلف فکري، که در وجه سلبي خود ذيل آرم تحکيم و پرچم انجمن هاي اسلامي گردهم آمده بودند، نيروهاي سرکوبگر و لباس شخصي هم از پاي ننشسته و هر روز دانشجويان را بيشتر در مسير راديکاليسم و جدايي از ساخت رسمي قدرت مي کشاندند. گويي تحکيم در عمل دستان جريان اپوزوسيون خارج از کشور را در دستان نيروهاي حاکميتي و امنيتي مي گذاشت. اين بار دانشجويان خود را وارث کساني مي دانستند که نسل قبلي، آنها را به زير کشيده بود. پروژه روشنفکري ديني سروش وملکيان ومجتهد شبستري، به بن بست مي رسيد. اکبر گنجي به دنبال «اصقلاب» بود. خاتمي ديگر کسي نبود که بتواند پروژه اصلاحات را پيش ببرد. بايد از خاتمي عبور مي کردند. اما به کجا و به چه قيمت؟

عدم شناخت نيازهاي واقعي جامعه در قالب طرح هاي عبور و مرور فراتر از آنچه فکر مي شد، خودش را نشان داد. انتخابات شوراي شهر دوم، جايي که همه نيروها اعم از مشارکت، کارگزاران، نهضت آزادي و نيروهاي ملي ـ مذهبي، هواداران آيت الله منتظري و حتي جريانات سکولار مثل محسن سازگارا در آن شرکت داشتند، شاهد حضور همه نيروهاي هاي نخبه سياسي بود. انتخاباتي که رقابت آن در بالاترين سطح، و مشارکت آن در پايين ترين سطح بود. اما نتيجه انتخابات چيزي جز آن بود که تصور مي شد.

آبادگران ايران اسلامي، به رهبري کسي که سالها بود نامش در صفحات کتاب تاريخ گمشده بود، بر کرسي شوراي شهر تهران تکيه زدند. محمود احمدي نژاد از جنس همان هايي بود که ۲۵ سال قبل تا کنار ديوارهاي سفارت آمد، اما از آن بالا نرفت. او و اندک همراهانش در علم و صنعت در اين پروژه شرکت نداشتند. احمدي نژاد بازگشت و روند فروپاشي اصلاحات را بيش از پيش تسريع کرد. انشعاب طيف شيراز از طيف علامه، و سپس انشقاق علامه به دو جريان دموکراسي خواه (سنتي) و مدرن و خروج جريان سنتي از طيف علامه تا پيش از سوم تير ۸۴ حکايت سقوط آرمان دانشجوياني بود که به اندازه توان و ظرفيت شان عمل نکرده بودند.

روايت انحلال و زوال تحکيم، امري است که نيازمند بازخواني جدي؛ نه در قالب يک يا چند نوشته کوتاه و بلند؛ که بررسي ها وارسي هاي عميق است. امري که تا به امروز مغفول مانده است.
باري؛ جوانان پايين شهر و حلقه نازي آباد که روزي با بالارفتن از ديوار لانه جاسوسي آمريکا، روند حرکت انقلاب را تغيير دادند، امروز بيش از پيش در دامان بوروکراسي نظام مستقر چنبره مي زدند. حجاريان ترور شد. اصغرزاده پس از شوراي شهر اول ساز جدايي مي زد. ميردامادي منفعل شده بود. عبدي طرح خروج از حاکميت مي ريخت. تحکيم در درگيري هاي خشن داخلي مي سوخت و تنها اثري که از امام روح الله برجاي مانده بود، نقش صورت وي بر مهر و تابلوي تحکيم بود.

انقلاب ديگر تمام شده بود. نهضت جوانان پايين شهر در نظام مستقر گم شده بود. همه چيز تغيير کرد و تمام شد. اصلاحات شکست خورده بود. فصل جديدي از تاريخ انقلاب آغاز مي شد، اما اين بار بدون فرزندان. ديگر نه تاکي ماند و نه تاکستاني.

با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات