تبلیغات

اثر عجيب آواز خواندن در آرامش نوزاد

ايسنا/ گريه مداوم نوزاد مخصوصا براي والديني که تجربه نگهداري از نوزاد را ندارند بسيار سخت است. بر اساس تحقيقات جديد آواز خواندن بيش از صحبت کردن با نوزاد در آرامش او موثر است.

 محققان اظهار کردند: به طور طبيعي بشر به موسيقي توجه مي‌کند. در واقع شنيدن موسيقي نوعي سرگرمي محسوب مي‌شود. برخي اوقات با گوش کردن به موسيقي با آن همراه مي‌شويم و ممکن است حرکات هماهنگي ايجاد کنيم.
محقق اين تحقيق ايزابل پرتز استاد مرکز تحقيقات مغز، موسيقي و زبان دانشگاه فرانسه اظهار کرد: رفتار نوزادان با موسيقي دروني بوده و حرکت جسمي و روحي ندارند.

قسمتي از اين تحقيق مربوط به تعيين توانايي روحي نوزادان بود.
محققان تمامي واکنش‌هاي کودکان به موسيقي مانند حساسيت به صداي مادر را ثبت کردند.

زماني که نوزاد به قدر کافي آرام بود و والدين در پشت سر وي نشسته بودند آزمايش را آغاز کردند. محققان براي آرام کردن کودک موسيقي ترکي پخش کردند و نوزاد حدود 9 دقيقه آرام بود، در حالي که کودک با صحبت کردن حدود چهار دقيقه و با صداي والدين بيشتر از چهار دقيقه ساکت مي‌شد.

طي اين تحقيق محققان از موسيقي ترکي که با زبان مادري کودکان هماهنگ نبود استفاده کردند. سپس با صداي آواز مادر اين آزمايش تکرار و نتايج مشابهي حاصل شد.

نتايج اين تحقيق در نشريه نوزادان منتشر شده است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات