تبلیغات

قصه کودکانه/ داستان حضرت صالح (ع)

بوستان نور/ حضرت صالح (عليه السلام) از طرف خداوند براي هدايت قوم ثمود که خود يکي از آنها بود انتخاب شد .
قوم ثمود در سرزمين « حجر » زندگي مي کردند . اين سرزمين بين سوريه و عربستان قرار دارد و هنوز هم آثاري از خانه هاي آنها در آن موجود است .
قوم ثمود مردمي مُتمدّن بودند . آنها با مهارت خاصّي از کوهها براي خود قصر مي ساختند و از دشتهاي سرسبز نيز براي سکونت استفاده مي کردند و در کنار باغ ها و کشتزارها و چشمه سارها و نخلستانها زندگي آسوده و خوشي داشتند . ظاهراً آنان زمستانها را در خانه هاي کوهستاني و تابستانها را در باغ هاي سرسبز مي گذراندند . قوم ثمود بين 300 تا 1000 سال عمر مي کردند .
کم کم بت پرستي و فساد بين مردم شيوع پيدا کرد و خداي متعال براي هدايتشان حضرت صالح (عليه السلام) را که از نظر علم و عقل و احترامِ ، خانواده معروف و مُمتاز بود فرستاد
حضرت صالح (عليه السلام) نيز با يادآوري نعمتهاي بي شُمار خداوند آنها را به توبه و آمرزش از خداوند دعوت فرمود .
مردم با دعوت حضرت صالح (عليه السلام) مخــالفت کردند و در پاسخ به او گفتند : « بي شک تو جادو زده شده اي و عقـلت را از دست داده اي ، مگر تو بشري مثل ما نيستي ؟ پس چگونه خود را پيامبر مُعرفي مي کني ؟ اگر راست مي گوئي ، مُعجزه و نشانه اي براي اثبات پيامبريت بياور و از پروردگارت بخواه که از دل کوه شُـتر مادّه ي قرمز رنگِ حامله اي بيرون بياورد . »
حضرت صالح (عليه السلام) به قدرت خُــدا آن شُـتر را از کوه بيرون آورد . امّا با اين مُعجزه فقط تعداد کمي ايمان آوردند و بقيّه ي مردم اتهام جادوگري به پيامبر خدا زدند .
خُداوند براي امتحان مردم آب رودخانه ي شهر را به صورت يک روز در ميان ، بين مردم و شُــتر تقسيــم کرد ، يعني يک روز مردم از آب استفاده مي کردند و يک روز شُـــتر ش در عوض آن روز شُـتر به همه ي مردم شهر شير مي داد .

افراد گمراه که اين مُعجزه را نشانه ي پيروزي حضرت صالح (عليه السلام) مي دانستند ، نُـــه نفر از افراد سنگدل و بي ايمان را براي کشتن حضرت صالح (عليه السلام) تشويق کردند ، امّا چون موفّق به اين کار نشدند شُـتر صالح را کُشتند و خداوند نيز سه روز به آنها مُهلت داد تا توبه کنند ولي چون حاضر به توبه نشدند صاعقه ي آسماني تمام آن مردم گُنهکار را نابود کرد
حضرت صالح (عليه السلام) و پيروانش که از اين عذاب نجات يافتند به سرزمين ديگري مُهاجرت کردند .

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات