تبلیغات

شاعرانه/ از همه کس رميده ام

آخرين خبر/ کس نگذشت در دلم، تا تو به خاطر مني
يک نفس از درون من خيمه به در نمي زني

مهر گياه عهد من ، تازه تر است هر زمان
ور تو درخت دوستي از بن و بيخ برکني

کس نستاندم به هيچ، ار تو براني از درم
مقبل هر دو عالمم، گر تو قبول مي کني

از همه کس رميده ام، با تو درآرميده ام
جمع نمي شود دگر، هر چه تو مي پراکني

اي دل اگر فراق او، و آتش اشتياق او
در تو اثر نمي کند، تو نه دلي که آهني

هم به در تو آمدم، از تو که خصم و حاکمي
چاره ي پاي بستگان، نيست بجز فروتني

سعدي اگر جزع کني، ور نکني چه فايده
سخت کمان چه غم خورد، گر تو ضعيف جوشني

" سعدي"

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات