تبلیغات

چرا ظريف را با محمد مصدق مقايسه مي کنند؟

فرهنگ نيوز/ متن پيش رو در فرهنگ نيوز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

پس از به ثمر نشستن مذاکرات هسته اي، کار محمدجواد ظريف توسط برخي به اندازه، ملي کردن صنعت نفت مهم جلوه داده شد و تصوير ظريف را در کنار عکس مصدق قرار دادند.
ملي شدن صنعت نفت با پايان مذاکرات هسته اي مقايسه شد تا دو نفر دخيل در اين پرونده ها نيز در قياس با يکديگر قرار بگيرند. محمد مصدق، نماينده چند دوره مجلس ملي ايران و نخست وزير در سال هاي 30 تا 32، به کمک برخي از مبارزان سياسي توانست ملي شدن نفت را اعلام کند و ظريف نيز به مدت دو سال سکان هدايت تيم مذاکره کننده هسته اي را برعهده گرفت و توانست مذاکرات 12 ساله هسته اي را به نقطه پاياني برساند.

برخي براي تبين يا ترويج ديدگاه يا رويکردي دست به نمونه برداري از تاريخ مي پردازند تا پيش زمينه ديدگاه خود را قوي سازند ولي در صورت عدم آگاهي از تاريخ و شرايط آن زمان ممکن است باعث خطا در تحليل شوند. همانگونه که صلح حديبه، صلح امام حسن (ع) و معاويه و قيام امام حسين (ع) عليه يزيد در چند وقت اخير، در باب مذاکرات هسته اي و رابطه با آمريکا بارها از سوي مقامات سياسي و مفسران ديني مورد مثال و تفسير قرار گرفت. حال برخي نيز با انتخاب گزينشي از تاريخ، به توجيه عملکرد خود مي پردازند و عده اي نيز، رويداد و حادثه اي را به يک تاريخ در گذشته آدرس مي دهند و در نتيجه اقدامات خود يا جريان يا گروه مورد حمايت خود را با افتخارات تاريخي در گذشته ايران، مقايسه مي کنند.

کاري که با ظريف و فعاليت هاي دو ساله اش شد در مقايسه با محمد مصدق، اميرکبير و بزرگان ديگر همراستا شد. اما با کنکاش در تاريخ، مقايسه هاي صورت گرفته تا حد زيادي با واقعيت ها فاصله دارد و مي توان آن را قياس مع الفارق دانست. محمد مصدق، در دوران خود يکي از شخصيت هاي بزرگ سياسي بود که علاوه بر فعاليت در دربار قاجاريه و ازدواج با نوادگان او، در دوران پهلوي نيز، به پست نخست وزير رسيد. او توانست با مانيفستي که آن را تبليغ مي کرد، جنبشي را در ايران به راه اندازد که در جهان سوم، الگوي جنبش هاي ملي براي ملي کردن صنايع در مبارزه با استعمار قرار گرفت.

مصدق در مبارزات خود در ابتدا و پيش از بروز برخي از اشتباهات، پشتيباني علماء و مردم را پشت سر خود داشت و با همين پشتوانه بود که توانست در مقابل محمدرضا شاه ايستادگي کند و در شوراي امنيت و دادگاه لاهه از حق ملي شدن صنعت نفت در مقابل انگلستان دفاع کند. درست زماني که مي بايست با همان پشتوانه مردمي به راه خود ادامه مي داد، دچار خطاي محاسباتي در سنجش اوضاع داخلي و بين المللي شد و با کودتاي 28 مرداد 32 زمين گير شد.

ليکن در برداشت هاي تاريخي از مصدق عده اي او را قهرمان ملي لقب مي دهند و عده اي اقدامات وي را ايجاد کننده شرايط بازگشت و ديکتاتوري محمدرضا شاه مي دانند. با وجود اين، مقايسه کردن محمدجواد ظريف با مصدق در همان ابتداي امر، تقليل سياست ها به کنش هاي تاريخي در بستر زمانه اي است که شرايط حدوث واقعه مي تواند در برهه هاي زماني متفاوت باشد و در نتيجه نتايج متفاوتي را رقم بزند. از لحاظ شخصيتي، رفتاري و محتوايي، ظريف با مصدق تفاوت هاي بسياري دارند که خود جاي بحث مجزايي دارد.

اما ملي کردن صنعت نفت در بستر تاريخي خود در زماني روي داد که کشورهاي اروپايي پس از جنگ جهاني دوم، دچار خسارت هاي فراوان شده بودند و جهان در حال تقسيم ميان دو قطب شرق و غرب بود. جناح بندي هاي جهاني حول دو محور شوروي و ايالات متحده در حال شکل گيري بود. به جاي قدرت هاي اروپايي که دنيا را در سيطره خود داشتند، دامنه نفوذ آنها کاهش و به همان ميزان بر نفوذ آمريکا و شوروي در جهان افزوده شده بود. انگلستان دراين فضا در پي آن بود تا همچنان در کشورهاي تحت استعمار خود، منافع اش را حفظ کند و با استفاده از اين منابع در جهان سوم، کشورش را بازسازي کند.

ايران در زماني که رضا شاه از کشور اخراج شد و پسرش جانشين وي گشت در يک دوره بيش از يک دهه، تحت تاثير جنگ جهاني فرصتي براي گروه هاي داخلي فراهم شد تا فارغ از قدرت پادشاه خودکامه، به کنش گري بپردازند. يکي از مطالبات عمده مردم، سياستمدران و علماء مذهبي، روشن شدن تکليف نفت بود که تحت اداره شرکت نفت ايران- انگلستان قرار داشت و انگليس از قَبَل آن، بخش اصلي نفت خام خود را تامين مي کرد. در نهايت نيز مبارزات مردمي براي ملي کردن نفت به تصويب مجلس رسيد و انگليس مدعي حقوقش در سازمان ملل و دادگاه لاهه شد که در هر دو جا راه به جايي نبرد. بنابراين، براي سرنگوني، محمد مصدق، نخست وزير آن زمان، عوامل داخلي و خارجي دست در دست هم دادند و کودتاي 28 مرداد رقم خورد.

اما اين کودتا در تاريخ کشور ايران، حرف ها و درس عبرت هاي فراواني را به همراه داشت که اگر اشتباهات تاريخي در داخل صورت نمي گرفت، کودتا نمي توانست شکل گيرد چه آنکه بخواهد موفق نيز باشد. مصدق در مبارزات خود با انگليس و نظام پادشاهي محمدرضا شاه، در دامي افتاد که خود نيز در به وجود آوردن آن سهم داشت. در زمان ملي کردن نفت به کشوري اعتماد کرد که همين اعتماد، به نقطه ضعف قيام ملي کردن تبديل شد. در آن زمان، ايالات متحده آمريکا پس از جنگ جهاني دوم، از انزواي خودخواسته خارج شده بود و به کنش گر اصلي جهان در کنار شوروي بدل شده بود. آمريکا تا پيش از کودتاي 28 مرداد، فعاليت چنداني در ايران نداشت و اين قطعه از زمين در دامنه نفوذ انگليس تعريف شده بود اما کودتا شرايطي را رقم زد که آمريکا، به قدرتمندترين بازيگر خارجي عرصه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي ايران تبديل شد.

محمد مصدق در مبارزات خود در مقابل انگلستان و محمدرضا پهلوي، آمريکا را به عنوان نيروي سوم، تکيه گاه مناسبي ديد که تصور آن بود در بزنگاه ها به دادش برسد اما همين تکيه گاه، طراح اصلي کودتا عليه مصدق بود و در همپيماني با دشمن مصدق، او را از نخست وزير به زير کشيد و راهي انفرادي و سپس تبعيدگاه احمد آباد کرد.

رهبر معظم انقلاب در روز سه شنبه و پيش از 13 آبان روز استکبارستيزي، اين نکته ظريف را يادآور شدند: حادثه‌اي در کشور ما در سال ۱۳۳۲ اتّفاق افتاد -حادثه‌ي بيست‌وهشتم مرداد- که يکي از حوادثي است که ملّت ايران را با تجربه‌ها آميخته ميکند، مانع از خطا و اشتباه ديدِ او ميشود؛ در اين حادثه يک تجربه‌ي بزرگ براي ملّت ايران به وجود آمد، اين تجربه را هرگز نبايد فراموش کرد؛ بله، از سال ۳۲ تا حالا شصت سال ميگذرد. اوّلاً در خلال اين شصت سال اين قبيل حوادث تکرار شده است، ثانياً حادثه‌ي تاريخي وقتي حامل درس است، گذشت زمان تأثيري ندارد و بايد از آن درس گرفت. حادثه از اين قرار بود که دولت مصدّق که نفت را، منبع ثروت ملّي کشور را از چنگ انگليسي‌ها و از دست انگليسي‌ها با کمک افرادي که بودند -مرحوم آيت‌الله کاشاني و ديگران- توانست خارج کند، يک اشتباه تاريخي انجام داد و آن تکيه‌ي به آمريکا بود. در مقابلِ دشمني انگليس‌ها، فکر کرد بايد يک پشتيباني در عرصه‌ي بين‌المللي داشته باشد، اين پشتيبان آن روز از نظر او آمريکا بود؛ به آمريکايي‌ها اعتماد کرد؛ اميد او به آمريکايي‌ها بود. از اين خوش‌بيني و ساده‌انديشي، آمريکايي‌ها استفاده کردند، [کودتاي‌] بيست‌وهشتم مرداد را به راه انداختند. يک مأمور آمريکايي با نام و نشان مشخّص که کاملاً مضبوط [است] و ما مي‌شناسيم، ميدانيم -اسمش هم در تاريخ هست- بلند شد آمد اينجا؛ آمريکايي بود، رفت در سفارت انگليس يا در سفارت يک کشور غربي يا شايد هم کانادا مستقر شد و پولي را که آورده بود تقسيم کرد، افرادي را با خودش همراه کرد؛ عناصر و عوامل داخلي خائن هم وجود داشتند؛ کودتاي بيست‌وهشتم مرداد را راه انداخت و همه‌ي زحماتي را که ملّت ايران در ظرف دو سه سال -دوران ملّي شدن صنعت نفت- کشيده بودند، بر باد داد. مصدّق را هم گرفتند، بردند زنداني کردند و محمّدرضاي پهلوي را که از ايران فرار کرده بود، برگرداندند، به سلطنت نشاندند...در داخل کشور چه سياستهاي خائنانه‌اي عليه ملّت ايران انجام گرفت که همه در سايه‌ي حضور آمريکايي‌ها و حضور دولت دست‌نشانده‌ي آمريکايي‌ها در ايران [بود] و به‌خاطر اعتمادي که آن روز، آن آقا از روي ساده‌انديشي به آمريکا کرد.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات