تبلیغات

دبيرخانه شوراي عالي پزشکي مطرح کرد: شکايت بيمارستان‌ها از بيمه‌ها در صورت تاخير در پرداخت مطالبات

دبيرخانه شوراي عالي پزشکي مطرح کرد: شکايت بيمارستان‌ها از بيمه‌ها در صورت تاخير در پرداخت مطالبات

ايسنا/ رئيس دبيرخانه شوراي عالي پزشکي با اشاره به به تاخير بيمه‌ها در پرداخت مطالبات بيمارستان‌ها و امکان پيگري قانوني در اين مورد تاکيد کرد: بر اساس قانون بيمارستان‌ها دو هفته پس از ارسال صورت حساب به بيمه‌ها در صورت دريافت نکردن علي‌الحساب امکان شکايت به مراجع قانوني وجود دارد.

دکتر سيد حسن امامي رضوي با اشاره به تاخير بيمه ها در پرداخت مطالبات بيمارستان ها و مراکز درماني با اشاره به تاخير بيمه ها در پرداخت مبالغ بالايي از مطالبات بيمارستان‌ها و امکان پيگري قانوني در اين مورد، عنوان کرد: زماني که در پرداخت 9 درصد حق بيمه درمان به بيمارستان‌ها تاخير وجود دارد، شکايت از بيمه‌ها استنادهاي قانوني دارد.

وي در تشريح اين استنادات قانوني گفت: قانون بودجه سالانه دانشگاه‌ها در هر سال داراي تعرفه‌هاي متفاوت است که اين تعرفه را دولت تعيين مي‌کند.

رئيس دبيرخانه شوراي عالي پزشکي ادامه داد: در آيين نامه‌اي که تعرفه خدمات پزشکي را تعيين مي‌کند ذکر شده است در صورتي که بيمه‌ها دو هفته پس از ارسال صورت حساب توسط بيمارستان‌ها علي‌الحساب عملکرد آنها را پرداخت نکنند، مشمول جريمه مي‌شوند.

امامي رضوي با اشاره به اين که مشمول جريمه شدن بيمه‌ها سازوکار پيگيري قانوني و شکايت را فراهم مي‌کند، عنوان کرد: اين که جريمه بيمه‌ها در صورت تاخير به چه صورت باشد، يا با استناد به قانون بودجه يا با استفاده از مصوبه دولت تعيين مي‌شود.

بنابر اعلام وب‌دا، وي ادامه داد: اما از نظر قانوني بايد بيمارستان‌ها مدعي اين اقدام شوند تا با بررسي‌هايي که صورت مي‌گيرد بر اساس محاسبه دريافت‌ها و پرداخت‌ها و نيز مدت زمان تاخير مشخص شود جريمه تاخير به چه صورت محاسبه مي‌شود.

قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در امور دانشگاه‌ها با بيان اين که تجميع بيمه‌ها بيمارستان‌ها را از سرگرداني رها مي‌کند، خاطرنشان کرد: پراکنده بودن بيمه‌ها به معناي پراکندگي در رفتارهاي بيمه‌اي و سياست‌ها و قوانين متفاوت است. بديهي است تجميع بيمه‌ها به سرگرداني موجود در حوزه سلامت پايان مي‌دهد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات