تبلیغات

خون خود را به مهر هديه کنيم

کرب و بلا/ همين خون ساده تشکيل شده از پلاکت٬ پلاسما٬ گلبول قرمز و گلبول سفيد!
همين مايع قرمز رنگ جاري در رگ هاي همه ما!
همين که با ديدنش عده اي غش مي کنند!
بود و نبودش زمين تا آسمان فرق مي کند.
بودنش يعني استمرار زندگي يا همان حيات و نبودنش يعني مرگ!
از همين جا انسان ها دو دسته مي شوند:
دسته اول انسان هاي خون خوارند يعني دنيايشان را با ريختن خون بي گناهان بنا مي کنند؛ و دسته دوم انسان هايي هستند که سعيشان حفظ حرمت خون جاري در رگ هاي ديگران است تا حيات ديگران به خطر نيافتد.
عده اي در اين ميان کولاک مي کنند٬ آن قدر خون مي دهند که جانشان از دست مي رود اما خون از دست رفته آن ها مي شود حيات! نه تنهاي حيات ساده مادي بلکه حيات تمام مفاهيم والاي انساني! حيات نيکي ها و خوبي ها! حيات بندگي خدا!
حسين بن علي عليه السلام روزي تمام دارايي اش را براي حيات بخشي داده است و حيات بخشي مگر غير از اين است که آدمي فرصت بيشتري بيابد براي خوب بودن٬ خوبي کردن و خوب زيستن؟
مولاي ما خون داد تا مفاهيم والاي انساني بماند تا بندگي خدا بماند تا حيات واقعي بماند ...
بياييد به نيابت از او خونمان را هديه دهيم تا به اذن الله حيات بخشد به آن هايي که دوست دارند فرصت بيشتري داشته باشند براي خوب بودن٬ خوبي کردن و خوب زيستن. همان هايي که اين شب ها آرزو دارند که در مجلس عزاي مولايشان شرکت کنند. ولي بيماري مجالشان نميدهد.

پرتال سازمان انتقال خون ايران

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات